โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ทำเนียบรุ่นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2565 คลิกดูที่นี่ >>>>>> 

รุ่นที่ 0 ปีการศึกษา 2564 คลิกดูที่นี่ >>>>>> 

รุ่นที่ 0 ปีการศึกษา 2563 คลิกดูที่นี่ >>>>>> 

รุ่นที่ 0 ปีการศึกษา 2562 คลิกดูที่นี่ >>>>>> 

รุ่นที่ 0 ปีการศึกษา 2561 คลิกดูที่นี่ >>>>>>