โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ผู้อำนวยการ
ผศ. ดร.กฤษฎา บุญชม

ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.​สำเนา หมื่นแจ่มนางปริยาพร กองคำ

อาจารย์
Mr.Richard Morozนางสาวปรารถนา บุญประชารัตน์นางสาวดวงกมล ลือศักดิ์นางสาวจรรยพร ตาคำน้อยนางสาววิภา เก่งกาจนางสาวยุพาภรณ์ วิชัยศรีนางสาวธัญนันท์ เตชะจักร์วงศ์นางอทิตยา ใจเตี้ยนางกนกวรรณ มณีวรรณนางสาวกรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อยนางสาวจุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์นางสาวรำพึง โนพวนนายไพรสันต์ สุวรรณศรีนางสาวดวงกมล พวงลังกานางวรารัตน์ หมอดูนางศุภกัญญา เพชรบุรีนายฉลอง ทรายแก้วนายฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉานางชนิตา อิศรเสนานางสาววรรณวิไล เม็งทองนางศิราณี แพทองนายบุญรัตน์ สดใสนางสาวอรทัย อินทะวงค์นายพิเชษฐ์ คนสูงนายกันตภณ วิชัยทานางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญนายทศพล ยานันท์นายจักรกฤษณ์ แสนใจนายวีระวัฒน์ ฤทธิ์ศรนางสาวกัญญนัทธ์ ศิรินางสาวอรวรรณ รกไพรนางสาวสุพิชญา ฑีฆาวงค์นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยขาวนางสาวอิสริยา ชุมภูศรีนางกมลชนก ดวงสาโรจน์นางสาวศิริญญา สุริยะ

นักวิชาการ/บุคลากร
นางสาวรัชฎาพรรณ ธรรมธินางสาวนิชชิมา บัวประเสริฐยิ่งนายกิตสชนม์ ศรีตุลานายประสงค์ เรือนคำนางสาวดลฤทัย วงค์สีมานางสาวทิพานัน นันตาราชนางนงลักษณ์ เฮืองโฮมนางณิชกานต์ รินยศนางสาวธัญญารัตน์ แซวหลีนางณัฐธิดา จันทร์เศรษฐีนางสาวเฆษยารัตช์ ยอดชมภูนางสาวรวิวรรณ รอตโกมิลนางสาวบัวลอย คงคลนางจันทร์ดี คงคลนางสุถิรนันท์ บุตรพรมนางสาวอุไรวรรณ สันตติภัคนางสาวอิสราภรณ์ อุทธวังนางลำครอง สวัสสิงคะมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล