โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับทุกคน เยาวชนของชาติจะต้องได้รับการศึกษาเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกอนาคต และเพื่อเติบใหญ่ไปเป็นกำลังในการขับเคลื่อนให้ประเทศชาติของเราพัฒนาให้ทัดเทียมนานาชาติ โรงเรยนเป็นสถานที่เพาะบ่มความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงการขัดเกลาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความดีและความพากเพียรและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ ชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล แล้วยังส่งผลต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไปด้วย
     ขอให้นักเรียนทุกคน มีความสุข สมหวัง และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

(อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม