โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

   

 

 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา  2566

....................................................................

 

    ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ระดับชั้นและจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

      1.1 ระดับก่อนประถมศึกษาระดับชั้นเตรียมอนุบาล  อายุระหว่าง  2 -  3 ขวบ 
จำนวน  60  คน

     1.2 ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุระหว่าง  3 -  4 ขวบ
จำนวน  20  คน

      1.3 ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 ถ้าประสงค์ ให้ยื่นความจำนงสมัคร ตามระเบียบขั้นตอนการรับสมัคร และทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

2. ระดับประถมศึกษา

      2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   อายุระหว่าง  6 – 7 ปี
จำนวน  105  คน

      2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ถ้าประสงค์ ให้ยื่นความจำนงสมัคร ตามระเบียบขั้นตอนการรับสมัคร และทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

กำหนดการรับสมัคร

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร
และชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสด  จำนวน 100 บาท/คน  

 ณ สำนักงานธุรการ ชั้น 1  อาคารประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 - 15.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 

 

 

 

3.  หลักฐานประกอบการมาแจ้งความจำนง

3.1  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)     จำนวน   1  ฉบับ

3.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)     จำนวน  1  ฉบับ

3.3  รูปถ่ายนักเรียน ปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว หรือ ขนาด 3 x 4 นิ้ว     จำนวน  2  ใบ

(รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)

3.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาเดิม (ปพ.7) ฉบับจริง     จำนวน  1  ฉบับ

3.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา

อย่างละจำนวน  1  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

3.6  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีมีผู้ปกครอง)

จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

3.7  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ กรณีมีโรคประจำตัว/ความพิการ หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี) 

 

4.  วิธีการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

4.1 ใช้อายุเกณฑ์การศึกษา นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2566

4.2 ถ้ามีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารยื่นความจำนง
และการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน ตามกำหนดเวลา

4.3 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 16.30 น.)
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ
เว็บไซต์โรงเรียน  www.satit.cmru.ac.th 
https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th                 

4.4 รายงานตัว พร้อมชำระเงิน
วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงเรียนสาธิตฯ

 

 

ระดับปฐมวัย

     เตรียมอนุบาล    อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ก่อน 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 1         อายุต้องครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 2         อายุต้องครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 3         อายุต้องครบ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียนระดับประถมศึกษา
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   (ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุต้องครบ 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน และผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย)

หมายเหตุ ทางโรงเรียนรับนักเรียนตามเกณฑ์ ตาม พรบ.การศึกษาปี 2550

 


 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โทร. 053-8855983,053-885591 โทรสาร. 0-5335-7099