โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

งานสารสนเทศโรงเรียน


งานสารสนเทศโรงเรียนสาธิตฯ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1.     จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสารสนเทศโรงเรียน

 2.     วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3.     เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

 4.     นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ 

 5.     รวบรวมข้อมูลนักเรียน บุคลากร ของโรงเรียนส่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 6.     ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 7.     จัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน

 8.     พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจจุบัน

 9.     ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี

 10.     ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หัวหน้างานสารสนเทศ
บทบาทหน้าที่ 

 1. เป็นหัวหน้างานสารสนเทศ

 2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ

 3. ดูแล กำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศสถานศึกษา

 4. ประสานงานการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่างๆ

 5. เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

 6. จัดทำสถิติข้อมูลต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมในการรายงานและนำไปใช้ประโยชน์

 7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ความรับผิดชอบ 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา

 2. ประสานและจัดทำแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

 3. จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

 4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวก แก่การรายงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ

 5. ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป

 6. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง 

 7. พัฒนางานให้ดีขึ้น

 8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย