โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

งานทะเบียนนักเรียน

นางศิราณี  แพทอง
​(หัวหน้างานทะเบียน)นายมนตรกฤต  ญาณวชิรสกุล
(นายทะเบียน)
โทร 084-7394-789

<<<คลิกที่รูปภาพเพื่อขอใบรับรองออนไลน์ได้เลยนะคะ
หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อยื่นที่ห้องฝ่ายงานทะเบียน ด้วยตัวท่านเอง


งานทะเบียนนักเรียน
     งานทะเบียน หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา สถานภาพทางการศึกษา การจบการศึกษา ทะเบียนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทะเบียนรายวิชา งานทะเบียนเป็นงานที่ส่งเสริมงานด้านวิชาการและจัดเป็นงานที่ทำให้ระบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี ในสถานศึกษาหลายแห่งจัดงานฝ่ายทะเบียนเป็นงานด้านบริการการศึกษา แต่ก็มีหลายแห่งที่ถือว่าเป็นงานของฝ่ายวิชาการ เพราะงานทะเบียนจะมีงานตั้งแต่การเริ่มรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษา จนสำเร็จการศึกษา งานฝ่ายทะเบียนจึงเป็นงานที่มีกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานวิชาการ
สถานที่    ห้องทะเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 1 
ผู้รับผิดชอบ    นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล นายทะเบียน

 

โทร 084-7394-789

<<<คลิกที่รูปภาพเพื่อดูผลการเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะ
หรือ ถ้าติดขัดเรื่องการเข้า ระบบ กรุณาติดต่อฝ่ายงานทะเบียน


หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายทะเบียน     
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายทะเบียนในสถานศึกษานั้น สถานศึกษาบางแห่งมีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่จะปฏิบัติงานในด้านนี้ หัวหน้างานทะเบียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
3. ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน
4. ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์ ที่ปรึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ทำบัตรประจำตัวนักเรียน
6. รับผลการประเมิน ผลการเรียนประจำภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน
7. ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกระเบียบแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร
9. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ – สกุล วันเดือนปีเกิด
10. ส่งแผนสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา
11. จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน การลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
12. พิจารณาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทำลายเอกสารของงานทะเบียนที่เห็นว่าหมดความจำเป็นที่จะต้องเก็บเป็นหลักฐานแล้ว
13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น

ขอบข่ายงานงานทะเบียนนักเรียน
1. งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว / การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว
2. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน
3. งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
4. งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน
5. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและที่กำลังศึกษา
6. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด
7. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมา
8. จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และลำดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
10. ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา
11. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน
12. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย

 
แนวทางการปฏิบัติ
     

<<<คลิกที่รูปภาพเพื่อขอใบรับรองออนไลน์ได้เลยนะคะ

หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อยื่นที่ห้องฝ่ายงานทะเบียน ด้วยตัวท่านเอง


1. การติดต่อขอรับใบรับรอง (หลักฐานที่ใช้) 
- รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ/1ชุด (สวมชุดนักเรียนแบบฟอร์มของโรงเรียนสาธิตฯ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
- กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้อง
- มารับหลักฐานหลังจากที่ยื่นคำร้องไว้อย่างน้อย 2 วัน

2. การติดต่อขอแจ้งย้ายสถานศึกษา-ลาออก (หลักฐานที่ใช้)
- รูปถ่าย 3X4 ซม. จำนวน 6 ใบ (สวมชุดนักเรียนแบบฟอร์มของโรงเรียนสาธิตฯ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
- ชื่อที่อยู่โรงเรียนใหม่และที่พัก
- กรอกแบบฟอร์มลาออก
- มารับหลักฐานหลังจากที่ยื่นคำร้องไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

3. การติดต่อขอเปลี่ยนชื่อ/สกุลใหม่ ( หลักฐานที่ใช้)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่
- เขียนเลขประจำตัว ชั้น เลขที่
- แจ้งครูประจำชั้นรับทราบ
- ยื่นหลักฐานที่ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายข้อมูลและฝ่ายทะเบียน

เช็คสถานะ การทำเอกสารงานของท่านได้ที่นี่

กรุณาสแกน QR CODE เพื่อติดตามเอกสารทางการศึกษา

     เวลาในการติดต่อประสานงาน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้องงานทะเบียน โทร 053-885574

 

กรณี ลาออก หรือ ย้ายสถานศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1. โหลดเอกสารลาออก คลิกที่นี่

2. กรอกเอกสาร เตรียมเอกสาร และยื่นเอกสารที่ฝ่ายงานทะเบียนโรงเรียน

3. รอระยะเวลาในการทำเอกสาร และทำใบส่งตัวนักเรียน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน