โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.กฤษฎา บุญชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ได้เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน แก่นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ