โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี วัตุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกให้เป็นผู้ที่รู้จักวางแผน คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นเหมาะสมตามวัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ