โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย
และกิจกรรมแผนฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 10 ลำปางได้จัดกิจกรรมโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย และกิจกรรมแผนฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการให้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยมีกิจกรรมฝึกดับไฟและการซ้อมหนีอัคคีภัยในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ