โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่

 

 
 
 
 

 

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การคัดกรองนักเรียนเพื่อเข้าโรงเรียน การรับนักเรียนกลับบ้าน เส้นทางการจราจรต่าง ๆ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่