โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ​มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต โดยเป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ