โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

     ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่ทางโรงเรียนสาธิตได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 11 หัวข้อ “อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย” โดยกลุ่มบริษัทนานมี โดยผลการประกวดปรากฏว่า ด.ช. พลกฤต  ดัชถุยาวัตร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จากผลงานภาพวาดชื่อ “หมู่บ้านแห่งความสุข” โดยเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา