โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ระเบียนการ และกำหนดการ เปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ดูประกาศ ได้ที่นี่ คลิก >>>> 

ดาว์นโหลด  ใบสมัครได้ที่ คลิก >>>>

รับสมัคร และยื่นความจำนง เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โทร. 053-885591,053-885583 โทรสาร. 0-5335-7099

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satit.cmru.ac.th

Facebook เฟสบุ๊ค :: Click here >>>>

ระดับก่อนประถมศึกษา
     ระดับชั้นเตรียมอนุบาล    อายุระหว่าง 2 - 3 ขวบ
     ระดับชั้นอนุบาล 1    อายุระหว่าง 3 - 4 ขวบ
     ระดับชั้นอนุบาล 2    อายุระหว่าง 4 - 5 ขวบ
     ระดับชั้นอนุบาล 3    อายุระหว่าง 5 - 6 ขวบ
ระดับประถมศึกษา
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    อายุระหว่าง 7 - 12 ปี

กรณีที่นักเรียนขอย้ายเข้ามาเรียนระหว่างภาคเรียน
     *** กรณีนี้-ให้ท่านผู้ปกครองมารับแบบฟอร์มยื่นความจำนงขอเข้าเรียน พร้อมยื่นหลักฐานจากโรงเรียนเดิมได้ 
ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกวันในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053-885591,053-885583 โทรสาร. 0-5335-7099
 
หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
     1. สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ นักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
     3. สำเนาบัตรประชาชน ของ นักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
     4. รูปถ่ายของนักเรียน (ถ่ายนานไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     5. เอกสารสำคัญทางการเรียน โรงเรียนเดิม ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ