โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2

   ....................................................................

1. วันประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่  2 มีนาคม  2563 
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  

  • เวลา 09.30 ผู้ปกครอง และนักเรียนพร้อมกัน ณ  ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตฯ
  • ประเมินพัฒนาการ สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง โดยจะเรียกตามลำดับรายชื่อดังแนบ (1 – 10) โดยไม่มีการรับบัตรคิว หากนักเรียนไม่มาตามลำดับรายชื่อที่เรียกทางโรงเรียกจะเรียกรายชื่อลำดับถัดไป ตามระเบียบ
  • กรณีนักเรียนไม่มาประเมินพัฒนาการ และสัมภาษณ์ ในวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิประกาศผลการคัดเลือกและ

 

2. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุธที่  4  มีนาคม  2563

3. รายงานตัว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้ปกครองมาดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องสำนักงาน 

โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

หมายเหตุ ให้ท่าน​อ่านเอกสาร ไฟส์แนบให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานของท่าน

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>