โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรับสมัครนักเรียน          เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น 

          บัดนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตามรายละเอียด และรายชื่อแนบท้ายประกาศ

(คลิก โหลดประกาศรายชื่อ)

กรุณา อ่าน และ ทำความเข้าใจอย่างละเอียด นักเรียนไม่มาสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ ใน  วันและเวลา  ดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์