โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

โรงเรียนสาธิตประกาศ เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้