โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)
ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2) ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รวมถึงการสร้างเครือข่าย การพัฒนาครูร่วมกันของครูในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ ครูโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์มหาวิทยาลัย และสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการ PLC/Coaching and Mentoring ไปสู่การยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสาธิตฯ และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับศิษย์เก่า หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพ : บุคลากรโรงเรียนสาธิคฯ

ข้อมูล : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ