โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ โดยโครงการนี้เป็นผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (Internateional Conference On Drug Abuse and Llicit Trafficking) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว จึงก่อให้เกิดการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นประจำทุกปี โดยในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิลลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจัดให้มีการประกวดแข่งขันมากมาย และยังมีการแสดงผลงานทางวิชาการจากกลุ่มสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย   ผลการแข่งขันได้ของรายการการแข่งขันเต้นประกอบเพลงระดับประถม  วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี 2560  วันที่ 26 มิ.ย. 2560  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิคเทคนิคลานนาเชียงใหม่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถม