โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
เด็กชายรชนนท์ สุภาวงศ์
เด็กหญิงกานต์สินี ชัยวารินทร์ และเด็กหญิงรวีกานต์ ทิพย์นาวา 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรชนนท์ สุภาวงศ์ เด็กหญิงกานต์สินี ชัยวารินทร์ และเด็กหญิงรวีกานต์ ทิพย์นาวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่( ในรอบที่2) ได้สำเร็จ
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งด้วยนะคะ