โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
 ณ วัดกู่เต้า จังหวัดเชียงใหม่

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยนางปริยาพร กองคำ รองผู้อำนวยการและครูผู้ควบคุม ได้นำตัวแทนนักเรียนกลุ่มนำร่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ ป.5/1 ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนและพืชในชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า และวัดกู่เต้า จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวชิรา วชิระนคร. ผู้นำชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า และอาจารย์บุญรัตน์ สดใส ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและลงพื้นที่ศึกษาชุมชน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ วัดกู่เต้า จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ