โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ตารางเวลามาเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

1. แบ่งจำนวนนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B โดยให้มีจำนวนเท่ากัน
2. สลับกลุ่มและวันมาเรียนวันเว้นวันตามตารางสอน
3. มีการมอบหมายงานกิจกรรมแบบคู่ขนาน ควบคู่กับการเรียนผ่าน Line Group ในบางวิชา

 

1. กำหนดวันมาเรียน

- ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน 2563
- ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2563

---- เอกสารตารางปฏิทินวันมาเรียน กลุ่ม A และ กลุ่ม B โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

2. ตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

---- เอกสารตารางการเรียนโปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

3.รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A​ และกลุ่ม B ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2