โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

แจ้งกำหนดการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2563