โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ 20 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา  บุญชุม และนางปริยาพร  กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครูและบุคลากร จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการศึกษาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษารวมถึงการบริหารจัดการในโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ