โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  ผลการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน

ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   ....................................................................

 

---- ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2564 นั้น


บัดนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้ปกครองดำเนินการรายงานตัว ดังนี้
---- รับเอกสารพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
วันที่  1 - 2 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตฯ เท่านั้น 
(ไม่ต้องนำนักเรียนมาในวันและเวลาดังกล่าว)       

  
ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์
และโรงเรียนจะพิจารณารายชื่อที่ขึ้นลำดับสำรอง มารายงานตัวต่อไป

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>

 

**หมายเหตุ ให้ท่าน​อ่านเอกสาร ไฟส์แนบให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานของท่าน**

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ และเว็บไซต์โรงเรียน www.satit.cmru.ac.th
หรือ https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th