โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรม “วันลอยกระทง” ประจำปี 2561 ระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง” ประจำปี 2561 ระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า ความสำคัญของแม่น้ำและสิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังให้เกิดความสามัคคีัและอนุรักษ์สืบสารประเพณีที่ดีงามของไทย

 

 

ภาพ -  ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายทศพล ยานันท์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ