โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย แมลงที่รัก และ ต้นไม้ที่รัก
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให
ม่

 

 
 

 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แผนกปฐมวัย) ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วย แมลงที่รัก และ ต้นไม้ที่รัก โดยพานักเรียนไปทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม “ ส่องแมลง ผ่านเลนส์และกล้อง”
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมจากการเรียนในชั้นเรียน สู่องค์ความรู้ใหม่ จากการปฏิบัติจริง ผ่านการใช้เครื่องมือและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่หลากหลายต่อไป


ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ บุคลากร จากภาควิชาชีววิทยา ทุกท่าน ที่ร่วมกันสนับสนุน และ สร้างสรรค์ กิจกรรมที่ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายกับเด็กๆ ด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสื่อที่สมบูรณ์แบบอย่างหลากหลาย

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ