โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้เข้าสมัครเป็นประชาชนจิตอาสาฯ  "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำ “หมวกแก๊ปพระราชทาน” และ “ผ้าพันคอ” ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย “สมุดบันทึกความดี” พระราชทานแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนและเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”   โดยในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ คลองแม่ข่า  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ข่าว : นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ