โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีบุคลากร 

จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน”

เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันนี้ (15 มกราคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ “ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนางปริยาพร กองคำ รองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยผู้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังต่อไปนี้ “ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน” ฝ่ายประถมศึกษา ได้แก่ นางสาวรำพึง โนพวน ฝ่ายปฐมวัย ได้แก่ นางชนิตา อิศรเสนา “ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดี (ครองตน)” ฝ่ายประถมศึกษา ได้แก่ นางสาวดวงกมล พวงลังกา, นางศิราณี แพทอง และนางกนกวรรณ มณีวรรณ ฝ่ายปฐมวัย ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ “ครูผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ (ครองงาน)” ฝ่ายประถมศึกษา ได้แก่ นายพิเชษฐ์ คนสูง, นางสาวปรารถนา บุญประชารัตน์, นางสาวยุพาภรณ์ วิชัยศรี และนายไพรสันต์ สุวรรณศรี ฝ่ายปฐมวัย ได้แก่ นางสาววรรณวิไล เม็งทอง และนางสาวสุพิชญา ฑีฆาวงค์ “ครูดีมีน้ำใจ (ครองคน)” ฝ่ายประถมศึกษา ได้แก่ นายทศพล ยานันท์, นางสาวศิริญญา สุริยะ และนางสาววิภา เก่งกาจ ฝ่ายปฐมวัย ได้แก่ นางสาวอิสริยา ชุมภูศรี “ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนในดวงใจ” ได้แก่ นางสาวนิชชิมา บัวประเสริฐยิ่ง, นายกิตสชนม์ ศรีตุลา, นางสาวรัชฎาพรรณ ธรรมธิ และนายประสงค์ เรือนคำ “ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอนในดวงใจ” ได้แก่ นางนงลักษณ์ เฮืองโฮม และนางเกศแก้ว มีทรัพย์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/MERwCqrBSmLsXgvH6

 


ดูรูปภาพกิจกรรมอื่นทั้งหมด ของโรงเรียน ได้ที่ลิงค์รูปภาพข่าว  คลิกดูภาพกิจกรรม


#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย