โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนสาธิตเป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียน เป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขาช้างม่อย ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน และพัฒนาต่อยอดให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการออม

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างวินัยการออมให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่นฝึกความรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างทักษะในการให้บริการ

3. ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

4. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเยาวชน โรงเรียนและธนาคาร

5. เพิ่มชองทางการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและส่วนรวม

 

กำหนดการ

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน : ธนาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สนับสนุนโดย ธนาคารออมสินภาค 8 และธนาคารออมสินสาขาช้างม่อย

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2558

เวลา 9.00 น.

- ผู้ได้รับเชิญมาเป็นเกียรติ ผู้บริหารธนาคาร ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่ธนาคาร ครู ตัวแทนนักเรียน พร้อมกันที่บริเวณพิธี

- เปิดพิธีด้วยการแสดงของเด็กนักเรียน

เวลา 9.30 น.

- พิธีกรดำเนินรายการกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

- รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิด และ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

- ผู้จัดการธนาคารออมสิน กล่าวแสดงความยินดี

-  ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี

 

เวลา 9.59 น.

- พิธีตัดริบบิ้นเปิดธนาคาร โดย ธนาคารออมสินภาค 8 และ ธนาคารออมสินสาขาช้างม่อย และ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับธนาคารออมสินภาค 8 และธนาคารออมสินสาขาช้างม่อย

- ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล มอบของที่ระลึกแก่ ตัวแทนธนาคารออมสิน

- ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนธนาคารออมสินและแขกผู้มาร่วมงาน


ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดไดที่นี่ => คลิกเลย