โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมเปิดบ้านพวงคราม สาธิตวิชาการ Open house ครั้งที่ 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 
 
   

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านพวงคราม สาธิตวิชาการ Open house ครั้งที่ 10 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา สำหรับการจัดงานสาธิตวิชาการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนในระดับปฐมวัย 2. เพื่อจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. เพื่อจัดแสดงผลงานของนักเรียนระดับปฐมวัย และผลงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ประสบความสำเร็จด้านวิชาการ ด้านทักษะต่างๆและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม 5. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนต่างสังกัด ในการนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน

 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ

ubda8234