โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

พบกับกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563