โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม และสังเกตการณ์
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

อาจารย์วรารัตน์ หมอดู พร้อมตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม และสังเกตการณ์ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่
1. ด.ช.ณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์
2. ด.ช.นิติรัฐ จันทน์หอม
3. ด.ญ.บริชญา ศิริวุฒิ
4. ด.ญ.วรรัตน์ ทางกลาง
5. ด.ญ.ญาณินท์ วิวรรธโนภาส
โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ