โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน คนดีศรีเชียงใหม่
และลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

 

รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน คนดีศรีเชียงใหม่ และลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

ครูและบุคลากร ที่เข้ารับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ได้แก่
1. นางดาวเรือง นันตาราช
2. นางศิราณี แพทอง
3. นางวรารัตน์ หมอดู
4. นายกันตภน วิชัยทา

นักเรียนที่เข้ารับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ได้แก่
1. ด.ญ.ภวชล ศิริวรรณภาอร
2. ด.ญ.อานนี่ เซะบากอ
3. ด.ญ.ณัฐกฤตา เราเท่า
4. ด.ญ.กัญญรัตน์ สินธุชัย
5. ด.ญ.อภิศิริ อินมงคล
6. ด.ญ.ศุภิชชา สุเป็ง
7.ด.ญ.สิริน บุตรสำราญ
8. ด.ญ.อริสา อิซึมิ
9. ด.ญ.ชฎารนาฏ ไชยทอง
10. ด.ช.ณิชภูมิ สกุลศิริกร

เนตรนารี ลูกเสือ ที่เข้ารับรางวัล ลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ได้แก่
1. ด.ช.นิติรัฐ จันทน์หอม
2. ด.ญ.กานต์สินี ชัยวารินทร์

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ