โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กที่ได้รับรางวัล
วินัยดี มารยาทงาม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แผนกปฐมวัย)
ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้่

1. น้องเล็กช่วยเหลือตัวเอง 
2. หนูน้อยแต่งกาย สะอาด เรียบร้อย ถูกระเบียบของโรงเรียน 
3. หนูน้อยมาโรงเรียนและกลับบ้านตรงเวลา
4. หนูน้อยมีมารยาท ไหว้สวย
5. หนูน้อยพูดจาไพเราะ

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ