โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

วันประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์
วันเสาร์ ที่  25 มกราคม  2563  ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา  ประเมินพัฒนาการ สัมภาษณ์นักเรียน และผู้ปกครอง เวลาและสถานที่ตามขั้นตอนดังแนบ ดังนี้
    1. ช่วงเช้า  ระดบชั้นเตรียมอนุบาล  และระดับชั้นอนุบาล 2
    2. ช่วงบ่าย ระดับชั้นอนุบาล 1  และระดับชั้นอนุบาล 3 
  2. ระดับประถมศึกษา  ประเมินพัฒนาการ สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง ในเวลาและสถานที่ตามขั้นตอนดังแนบ
  3. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 30 มกราคม 2563
  4. รายงานตัว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ และเว็บไซต์โรงเรียน www.satit.cmru.ac.th
หรือ https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th                 

 

หมายเหตุ ให้ท่าน​อ่านเอกสาร ไฟส์แนบให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานของท่าน

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>