โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมสะท้อนคิดการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ COVID-19
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนคิดการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ COVID-19 ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาโรงเรียนสาธิตของเราต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ