โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพีรศิลป์ ธนากรสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันหัวข้อบรรยายธรรมะ ระดับประถมศีกษาปีที่ ๖   ในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ผลปรากฎว่า เด็กชายพีรศิลป์ ธนากรสิทธิ์  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่