โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ
เด็กชายนิติรัฐ จันทร์หอม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ เด็กชายนิติรัฐ จันทร์หอม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สำเร็จ ทางโรงเรียนสาธิตฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราทั้งสองคนด้วยนะคะ