โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตนักเรียน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1  -  3 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน 

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1  - 3
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19  กรกฎาคม  2562 เดินทางโดยรถไฟขบวน 408 ท้องถิ่น เชียงใหม่ – ลำพูน และเข้าทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการบูรณาการจากในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ