โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

                    

            เมื่อวันที่ 15-16 ต.ค 59 นำโดย อ.ปริยาพร กองคำ อ.กันตภณ วิชัยทา และ อ.รำพึง โนพวน เป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรมคลินิคฟุตบอลสัญจร ตามโครงการ ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า (ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านหนองผาจ้ำ)และโรงเรียนบ้านแม่ปิง ณ. สนามโรงเรียนปายวิทยาคม ในครั้งนี้ ชมรมฟุตบอล และ ผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา สมุด ดินสอ เสื้อผ้า ตุ๊กตา ฯ ให้กับนักเรียน และจัดกิจกรรมคลินิคฟุตบอลให้กับนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุณค่ายิ่ง นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิคฟุตบอลและแข่งฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ร่วมกับนักเรียนเชื่อมสัมพันธ์กับครูและผู้ปกครองจากชมรมฟุตบอลจากโรงเรียนสาธิต