โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชัยงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดประจำปี 2564 โดยมีประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จากโรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย