โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2563

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนเตรียมอนุบาล ห้อง 1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนเตรียมอนุบาล ห้อง 2

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1/1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1/2

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2/1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2/2

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนอนุบาล 3/1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนอนุบาล 3/2

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/2

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/3

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/2

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/3

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/2

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/3

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/2

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/3

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5/1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5/2

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1

 

โปรดคลิก รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/2

 

หมายเหตุ : ตัวหนังสือสีแดง ระบุรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563