โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระกรทิพย์  พอยัน และอาจารย์รัชพล  ตรีทิพยภาดา ศูนย์พัฒนาทรัพยกรมนุษย์และสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงการเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา การเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ และการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ