โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 
 

 

 

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์ คุณครูดวงกมล พวงลังกา และคุณครูกันตภณ วิชัยทา ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูต้นแบบประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติบัตร จากรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่