โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 7 ปี  ประจำปี 2015 ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2558 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยมีรายละเอียด การเข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้ การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

10th Thailand Junior Chess Championships 2015

          สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเสริมกล้า ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังต่อไปนี้

 1. ประเภทการแข่งขัน

  • ประเภทเยาวชนทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 และ 18 ปี

  • ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 และ 18 ปี

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกินตามรุ่นที่กำหนด โดยนับอายุถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 (คำนวณอายุโดยนำปี พ.ศ.2558 – ปีเกิด เช่น เกิดปี พ.ศ. 2550 = 2558 – 2550 = 8 ปี)

  • ผู้เข้าแข่งขันหญิงสามารถเลือกแข่งขันในประเภทเยาวชนหญิงหรือประเภทเยาวชนทั่วไปก็ได้

  • ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ

  • ผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

 1. ตารางการแข่งขัน

22 ตุลาคม   8.00 – 8.30 น.         ลงทะเบียน

9.00 – 9.30 น.         ชี้แจงกติกา

9.30 – 13.30 น.        การแข่งขันรอบที่ 1

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 2

23 ตุลาคม   9.30 – 13.30 น.        การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 4

24 ตุลาคม   9.30 – 13.30 น.        การแข่งขันรอบที่ 5

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 6

25 ตุลาคม   9.30 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 7

15.00 น.                 พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

 1. ระบบและเวลาการแข่งขัน

  • การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 7 รอบ (ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน การแข่งขันจะใช้ระบบพบกันหมด)

  • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 90 นาที โดยจะได้รับเวลาเพิ่ม 30 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาเดินแรก

  • ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวภายใน 60 นาที นับตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขันในรอบนั้น จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น และหากผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสินให้แพ้สองรอบติดต่อกันในกรณีที่ไม่มาทำการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันรอบที่เหลือ และจะถูกพิจารณาลงโทษตามข้อ 8 ต่อไป

  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการบันทึกตาเดินทุกตาเดินตั้งแต่ตาเดินแรก

  • ผลการแข่งขันจะถูกส่งไปยังสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ (FIDE) เพื่อใช้ในการคำนวณคะแนนความสามารถส่วนบุคคลสะสมหรือเรทติ้งของผู้เข้าแข่งขันต่อไป และสมาคมฯ จะพิจารณาคิดคะแนนความสามารถสะสมส่วนบุคคลในประเทศ (TELO) สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ยังไม่มีคะแนนความสามารถสะสมส่วนบุคคลของสหพันธ์หมากรุกสากลโลก (FIDE) ด้วย

  • ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าบริเวณแข่งขัน หากถูกตรวจพบ จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น

  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันให้ครบทุกรอบในทุกประเภทการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถลงแข่งขันได้ในรอบใด ให้แจ้งหัวหน้ากรรมการผู้ตัดสินล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มิได้แจ้งให้หัวหน้าผู้ตัดสินทราบล่วงหน้าว่าจะไม่ทำการแข่งชันในรอบใด และไม่ลงแข่งขันตามตารางการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะถูกพิจารณาลงโทษดังนี้

   • ในการแข่งขันที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้จัดร่วม จะต้องชำระค่ามัดจำจำนวนเงิน 500 บาทก่อนทำการแข่งขัน เงินมัดจำนี้จะชำระคืนให้เมื่อผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวทำการแข่งขันครบทุกรอบของรายการนั้นๆ

  • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการรวมกลุ่มรุ่นอายุตามความเหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันอื่นๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. รางวัลการแข่งขัน

  • ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 3 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล โดยจะมีการใช้ไทเบรคหรือคะแนนรองตามข้อ 6 ประกอบการเรียงอันดับของผู้เข้าแข่งขัน (ถ้าจำเป็น) พร้อมประกาศนียบัตร

  • ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับ 4 และ 5 ในแต่ละรุ่น จะได้รับเหรียญรางวัล โดยผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน จะได้รับเหรียญรางวัลสีเดียวกัน พร้อมประกาศนียบัตร

  • ผู้เข้าแข่งขันที่ทำการแข่งขันครบทุกรอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ไทเบรค

  • ระบบ Swiss Pairings

   • ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน

   • Buchholz ตัด 1

   • Sonneborn-Berger

   • จำนวนเกมที่ชนะ

   • แข่งใหม่โดยใช้ระบบเกมเร็ว 5 นาที (Play-off) จำนวนสองเกมโดยสลับสีขาวดำ

   • แข่งใหม่โดยใช้ระบบขาว 6 นาที ดำ 5 นาที ถ้าหากผลยังปรากฏว่าเสมอกันอีก ให้ถือว่าดำชนะในเกมนั้น

 • ระบบพบกันหมด

  • ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน

  • Sonneborn-Berger

  • จำนวนเกมที่ชนะ

  • แข่งใหม่โดยใช้ระบบเกมเร็ว 5 นาที (Play-off) จำนวนสองเกมโดยสลับสีขาวดำ

  • แข่งใหม่โดยใช้ระบบขาว 6 นาที ดำ 5 นาที ถ้าหากผลยังปรากฏว่าเสมอกันอีก ให้ถือว่าดำชนะในเกมนั้น

 1. สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร