โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

บรรยากาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมสมัครมากมาย และคุณครูได้ทำการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในวิชาภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบความรู้นักเรียนในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผลการคัดเลือกทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 16 สิงหาคมนี้
 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ