โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

โครงการ " เยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม " สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ อาคารปฐมวัยชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ " เยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม " สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในโครงการมีกิจกรรมจากพระอาจารย์ที่สอนให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฐมวัยชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ