โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี