โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


         การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ โรงเรียนสาธิตฯ จึงได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้น

   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-14 เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 ช่วงอบรมประจำสัปดาห์หลังเขาแถวเคารพธงชาติ มีการประชาสัมพันธ์ หาเสียงของผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนผู้เข้าสมัครฯ รวม 2 พรรค โดยบรรยากาศการหาเสียงเป็นไปด้วยความสนุกสนานของการใช้เทคนิคในการพูดของแต่ละพรรค โดยนอกจากนี้ แต่ละพรรคยังมีการออกแบบโฆษณาหาเสียง และชี้แจงถึงนโยบายซึ่งเป็นจุดแข็งของแต่ละพรรค เพื่อประชาสัมพันธ์พรรคของตน บริเวณบอร์ดข่าวสาร ตามสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน

   วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 มีการจัดการเลือกตั้งโดยคุณครูและนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09:00 - 12:00 น. โดยแบ่งเป็น 1 หน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 4 คูหาเลือกตั้ง และยังมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ 

   จากนั้นเวลา 15:00 น. ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง พร้อมด้วย คุณครูไพรสันต์ สุวรรณศรี หัวหน้างานปกครอง คุณครูฉลอง ทรายแก้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน  ทั้งนี้การเลือกตั้งฯ ได้จัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว โดย นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ