โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : พวงครามนิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

แวะทักทาย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน สาธิตนิวส์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่่ 1 ของปีการศึกษา 2563 นะคะถึงแม้ว่าในภาคเรียน
ที่่ 1 ที่่ผ่่านมาเราจะเจอกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด แต่ด้วย
ความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียนทํา ให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีในภาคเรียนที่1 นี้
เรามีข่าวสารมากมายนําเสนอให้ผู้อ่าน ้ ทุกท่านเหมือนเช่นเคย โดยเราแบ่งหัวข้อข่าวเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • รอบรั้วสาธิต
  • ผลงานนักเรียน
  • กิจกรรมโรงเรียน

ขอบพระคุณุ ผู้อ่านทุุกท่านที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียนสาธิตฯตลอดปีการศึกษา2563 มาโดยตลอด และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะยังคงติดิตามข่าวสารของโรงเรียนสาธิตฯ ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปนะคะ


แล้วพบกันใหม่ค่ะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์